Vilka är vi

Om Malmö Pride

 • Malmö Pride är en ideell förening som förvaltar och utvecklar den årligt återkommande Pridefestivalen ”Malmö Pride”. Festivalen startades i Malmö år 1995 och arrangerades under namnet ”Regnbågsfestivalen”. År 2016 ändrades namnet på festivalen till "Malmö Pride" och föreningen Malmö Pride skapades. Föreningen Malmö Pride har organisationsnummer 802498-8902. Bankgiro 5075-0561

Vår vision

Om Malmö Pride

 • Malmö Pride är festivalen som sätter färg på sommaren i Malmö ända sedan 1995. Malmö Pride sprider både kunskap om HBTQIA (Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queera personer, Intersex-personer, Asexuella personer och andra som inte tillhör sexuella eller den binära könsnormen) och livsglädje till staden. Festivalen är en folkfest där HBTQIA rörelsen gör sina röster hörda, även för de som inte kan.

Vårt syfte

Om Malmö Pride

 • Malmö Prides syfte är till lika delar kunskapsspridning, underhållning, opinionsbildning samt skapandet av en social mötesplats. Festivalens målgrupp är Malmö Stads invånare med kranskommuner samt övriga Skåne och delar av Öresundsregionen. Vi välkomnar internationella såväl som nationella besökare. HBTQIA-frågor är en del av mänskliga rättigheter som rör alla människor. Festivalens innehåll ska därför hålla ett brett spektra så att det finns något intressant/roligt/tankeväckande för alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation, identitet, etnicitet eller ålder. Vi står för folkbildning och uppmärksammande av viktiga frågor för många människor i hela världen. Stor vikt skall läggas på HBTQIA-personers situation i samhället. Festivalen ska belysa vikten av arbete för lika rättigheter, engagemang, respekt och inkludering. Festivalen ska arbeta för ett fördomsfritt samhälle med nolltolerans för diskriminering och hatbrott. Vi vill även arbeta med upplysningsfrämjande verksamhet, samarbeten med näringsliv, kommun, landsting, stat, samt andra icke statliga organisationer.

Värdegrund

Om Malmö Pride

 • Malmö Pride står för mångfald och tar avstånd från diskriminering och förtryck utifrån etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning, hiv-status, socioekonomisk bakgrund eller asylstatus. Malmö Pride uppmuntrar till ett öppet debattklimat, solidaritet och samverkan. Malmö Pride vill göra skillnad och med hjälp av konst, kultur och debatt påverkar vi samhället i positiv riktning, för öppenhet och mot diskriminering och heteronormativitet. På så vis får Malmö Pride effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum.

 • Genom våra arrangemang och samarbetspartners ska vi arbeta för att nå ut i samhällets olika områden för att sprida information om HBTQIA -frågor. Malmö Pride tar plats och står upp för allas lika värde och rättigheter. Malmö Pride skapar gemenskap samt motverkar marginalisering. Malmö Pride ska vara obundet såväl partipolitiskt som religiöst. Alla är lika välkomna att delta oavsett etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning, hiv-status, socioekonomisk bakgrund eller asylstatus. Alla som deltar ska visa respekt mot andra även om man inte tycker likadant. En förutsättning för att vara samarbetspartner/sponsor till Malmö Pride är att stå bakom Malmö Prides värdegrund och målsättning om alla människors lika värde och att förbättra situationen för HBTQIA-personer.

Våra Mål

Om Malmö Pride

 • Malmö Pride är en årligt återkommande, kreativ, växande och kvalitativ folkfest vars syfte är att vara en naturlig del i Malmös utbud av återkommande arrangemang. Malmö Pride är ett inkluderande samhällsutvecklande och tillgängligt evenemang för alla besökare. Festivalen ska belysa HBTQIA rättigheter (mänskliga rättigheter) med hjälp av kultur, utbildning och opinionsbildning. Festivalen ska i största möjliga utsträckning för besökaren, lokala såsom inresta, erbjuda kostnadsfria arrangemang.

Medlem

Bli medlem som privatperson eller organisation

Som privatperson kan du bli medlem i föreningen Malmö Pride

Medlemskapet kostar 100 kr/kalenderår.

Klicka på länken nedan för att bli medlem.

___________________________________________________________

Medlemskap Privatperson

Bli medlem i föreningen Malmö Pride som organisation

Klicka på länken nedan för att bli medlem

som organisation.

___________________________________________________________

Medlemskap Organisation

Programmet kommer inom kort

Malmö Pride 2017

4-10 AUGUSTI

Malmö Pride 4-10 augusti 2017

De stora delarna i festivalen är:

 • Pride Park @ Folkets Park 4-6 augusti
 • Parad @ Stortorget 6 augusti  
 • >>PARADANMÄLAN<<
 • Pride House @ Scandic Triangeln 7-10 augusti
 • Pride Performance (info kommer snart)

Alla dessa aktiviteter sker lokalt i Malmö. Genom att anordna ovan nämnda aktiviteter uppmärksammar vi malmöborna med omnejd om HBTQIA personers situation i samhället. Den stora paraden med en öppen och kostnadsfri fest i Folkets Park och på Scandic Triangeln förvandlar Malmö till en folkfest under Prideveckan. Allt detta samtidigt som mänskliga rättigheter och mångfald uppmärksammas.

Vi jobbar för fullt med att ta fram 2017 års program. Du kan fortfarande se fjolårets program  här

Programmet kommer inom kort

Parad

6 Augusti kl 12:00 på Stortorget

 • Välkommen till Malmös största och färggladaste Prideparad!
 • Anmälan gör du via vårt >>FORMULÄR<<
 • Vill du som enskild person eller i ett mindre sällskap delta i paraden är det bara att ansluta sig på plats. Ingen föranmälan krävs, utan du behöver bara dyka upp vid uppsamlingsplatsen senast 12.00, 6 augusti.

Karta för paraden kommer finnas i programmet.

Se >>anmälningsformuläret<< för fullständiga villkor.

Hoppas vi ses!

Programmet kommer inom kort

Flöde

Om Malmö Pride

Foton från tidslinjen

Idag uppmärksammar vi världsdagen för flyktingar. En dag att visa sitt stöd till de nu nästan 65 miljoner människor på flykt världen..

40 likes, 0 kommentarer1 vecka sedan

Foton från tidslinjen

Idag uppmärksammar vi internationella blodgivardagen. ”Jag uppmärksammar det faktum att män som har sex med andra män har väldigt limiterade..

71 likes, 6 kommentarer2 veckor sedan

Förberedelserna inför Malmö Pride pågår för fullt - Lokaltidningen

Få en inblick i förberedelserna inför Malmö Pride 2017 i Lokaltidningen Malmö ️‍

100 likes, 0 kommentarer2 veckor sedan

Rikard Wolff och ny scenkonstfestival på Malmö Pride i sommar

Ses i sommar!

108 likes, 0 kommentarer1 månad sedan

Foton från tidslinjen

Idag hissar Malmö Pride regnbågsflaggan på Pride House/ Scandic Triangeln och Pride Park/Malmö Folkets Park för att uppmärksamma den internationella..

362 likes, 2 kommentarer1 månad sedan

Stadgar

Föreningen

 • § 1 Ändamål och organisation
  Malmö Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att förbättra hbtqia-personers livssituation och rättigheter. Föreningen är öppen för alla som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuella, bisexuella, transpersoner, queers, intersexuella och asexuellas liv.
  § 2 Verksamhet
  Föreningen Malmö Pride ska:
  verka för att frigöra samhället från förtyckande normer och verka för jämlikhet och hbtqia-personers rättigheter,
  • årligen arrangera festivalen Malmö Pride,
  • att tillhandahålla plattformar för att diskutera hbtqia-frågor
  • aktivt ta del i den globala priderörelsen,
  • bedriva aktiv föreningsverksamhet
  § 3 Verksamhetsår
  Föreningens verksamhetsår är november-oktober.
  § 4 Medlemmar
  Medlem i föreningen är fysisk person eller juridisk person som godtar föreningens stadgar och värdegrund samt betalar fastställd årsavgift för medlemskap. Medlemskap under det år medlem betalt upphör om medlem skriftligen, till föreningens styrelse, begär detta. Ingen återbetalning sker.
  § 5 Uteslutning
  Medlem som motarbetar eller uppenbarligen motverkar föreningens ändamål
  kan, efter att ha beretts tillfälle att yttra sig, uteslutas genom beslut av
  styrelsen. Beslutet kan överklagas på nästkommande årsmöte.
  § 6 Medlemsavgift
  Medlem skall erlägga avgift till föreningen. Årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek. Avgiften varierar beroende på typ av medlemskap. Medlemsavgiften avser kalenderår.
  § 7 Årsmötet
  Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Närvaro- och rösträtt vid årsmöte tillkommer varje medlem och ombud i föreningen.
  Juridisk person anmäler med registreringsbevis eller annan handling vilken fysisk person som är dess ombud till årsmötet. Juridiska personer har rätt till en röst. Medlem kan medtaga en fullmakt, dock aldrig mer än en.
  Röstberättigad får inte delta i beslut, exklusive val, som rör personen själv,
  samt närstående (oavsett typ av medlemskap). Sådant jäv eller
  andra förhållanden som kan innebära jäv ska anmälas till årsmötespresidiet. I tveksamma fall avgör årsmötespresidiet om jäv föreligger.
  Årsmötet kan ge närvaro- och yttranderätt till annan.
  § 8 Beslutsförhet och omröstning
  Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade som infunnit sig efter kallelse i laga ordning.
  Vid omröstning tillämpas enkel majoritet såvida inte dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande.
  Sluten omröstning kan endast tillämpas vid personval och skall genomföras om någon röstberättigad så begär. Röstsedel ska kasseras om den upptar fler namn än det antal som ska väljas samt om den upptar annat namn än till valet nominerad kandidat.
  I övrigt då fråga om mötesregel uppkommer avgör mötet.
  § 9 Valbarhet
  Valbar till föreningens styrelse är fysisk person som är medlem i Malmö Pride, dock ej föreningens revisorer eller ledamöter i valberedningen.
  § 10 Tidpunkter och kallelse
  Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång.
  Dag och plats för årsmöte ska senast 30 dagar i förväg meddelas medlemmarna på sätt styrelsen finner lämpligt.
  §11 Motioner
  Medlem har motionsrätt. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet. Försent inkomna motioner kan inte bli föremål för beslut på årsmötet.
  § 12 Årsmöteshandlingar
  Styrelsens yttranden och förslag med anledning av motioner skall tillsammans med propositioner, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse samt valberedningens förslag finnas tillgängliga på föreningens webbplats för föreningens medlemmar 10 dagar före årsmötet.

 • § 13 Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:
  1. Årsmötets öppnande
  2. Upprop och fastställande av röstlängd
  3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
  4. Val av mötesordförande
  5. Val av mötessekreterare
  6. Val av två justerare
  7. Val av två rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
  8. Adjungeringar
  9. Anmälan av övriga frågor
  10. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
  11. Revisorernas berättelse
  12. Fastställande av årsredovisningar
  13. Beslut om resultatdisposition
  14. Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs förvaltning
  15. Fastställande av verksamhetsriktlinjer
  16. Presentation av verksamhetsplan och budget
  17. Motioner
  18. Propositioner
  19. Fastställande av medlemsavgift
  20. Val
  20.a Val av ordförande på två år
  20.b Val av kassör på två år
  20.c Val av minst tre ledamöter på ett år
  20.d Val av minst en auktoriserad revisor eller två lekmanna-revisorer
  20.e Val av valberedning bestående av minst två ledamöter, varav en sammankallande, intill nästa årsmöte
  21. Övriga frågor
  22. Årsmötets avslutande
  Protokoll från årsmötet skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter mötet.
  § 14 Extra årsmöte
  Extra årsmöte skall hållas när ordinarie årsmöte eller föreningens styrelse så beslutar, eller när minst 25 % av samtliga medlemmar eller revisorerna skriftligen till styrelsen påkallar sådan. I sådan begäran skall förslag till föredragningslista ingå.
  Extra årsmöte skall äga rum inom sex veckor efter det att begäran skett. Kallelse med dagordning skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor innan extra årsmöte.
  Vid extra årsmöte får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
  § 15 Styrelsen
  Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ när årsmötet inte är samlat. Styrelsen består av minst fem, högst nio ledamöter, varav en av årsmötet utsedd ordförande
  och en av årsmötet utsedd kassör. Styrelsen väljer på konstituerande möte bland de ordinarie ledamöterna vice ordförande och sekreterare.
  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, vice ordförande eller
  annan av styrelsen utsedd person. Vid styrelsens sammanträden skall
  protokoll föras som justeras av ordföranden och annan ledamot som styrelsen utser.
  Styrelsen leder föreningens verksamhet, ansvarar för denna, för föreningens ekonomi och för att beslut fattade av årsmötet verkställs.
  Styrelsen skall särskilt värna föreningsdemokratin och medlemmarnas delaktighet under verksamhetsåret genom medlemsmöten och regelbunden information.
  Styrelsen ansvarar för upprätthållandet av medlemsmatrikel, medlemsavgiftsuppbörd och att föreningen bedriver aktiv medlemsvärvning. Styrelsen utser festivalledning för Malmö Pride.
  Styrelsen skall yttra sig över motioner inför ordinarie årsmöte samt ärenden som påkallat extra årsmöte. Styrelsen kan hänskjuta frågor till årsmötet som
  är av den karaktär att styrelsen ej själva anser sig ha befogenhet att besluta
  om eller annan fråga (propositioner) som styrelsen vill hänskjuta till årsmötet. Styrelsen är beslutsmässig om antalet närvarande röstberättigade ledamöter
  är minst hälften av det totala antalet styrelseledamöter. Vid omröstning tillämpas enkel majoritet och vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

 • § 16 Räkenskap och revision
  Styrelsen ska föra räkenskaper i enlighet med god redovisningssed. Dessa
  ska överlämnas i form av en årsredovisning till revisorerna för granskning senast en månad före årsmötet.
  Revisorerna skall avge revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet. Revision kan även ske vid andra tillfällen än vid årsrevisionen.
  Av årsmötet valda revisorer skall granska styrelsens arbete och förvaltning.
  Om den av årsmötet valde auktoriserade revisorn avgår under
  verksamhetsåret kan styrelsen utse en efterträdare till nästa årsmöte i samråd med de föreningsvalda revisorerna.
  §17 Valberedningen
  Årsmötet utser en valberedning på minst tre personer, varav en
  sammankallande. Valberedningen skall lägga fram förslag på styrelse och revisorer till nästa årsmöte. Styrelsen bör spegla hbtqia-samhällets mångfald samt ha, för uppdraget, erforderlig kompetens. Valberedningen bör ha för uppdraget erforderlig kompetens.
  Valberedningen ska tillse att inga formella hinder finns för valet av föreslagna kandidater. Endast medlemmar är valbara till styrelsen.
  § 18 Firma
  Föreningens firma är: Malmö Pride.
  Föreningens säte är: Malmö
  Firman tecknas av två inom styrelsen utsedda firmatecknare i förening.
  § 19 Stadgeändring
  För ändring av dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion.
  § 20 Upplösning
  Beslut om upplösning av föreningen eller överlåtelse av föreningens verksamhet kan fattas genom beslut av två på varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum, varav det ena ska vara ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas med minst 3/4 majoritet.
  Finns vid upplösning tillgångar beslutar det andra samlade årsmötet att tillgångarna ska disponeras för ändamål som ligger i linje med föreningens syften.